Záměr a cíle programu

 

Záměr The Kukang Rescue Program

Záměrem programu je oslabení nelegálního obchodu s chráněným a ohroženým outloněm váhavým v regionu Severní Sumatra pomocí spolupráce s indonéskými úřady, umožnění efektivního vymáhání daných zákonů a pomocí osvětové činnosti.

Vzhledem k současnému neudržitelnému obchodování s ohroženými a chráněnými druhy živočichů v Indonésii je klíčové pracovat na efektivním vymáhání daných zákonů na ochranu zvířat a obchodu s nimi. Efektivní vymáhání zákonů na ochranu zvířat by mělo způsobit redukci nabídky chráněných druhů zvířat na černém trhu. Poptávku po chráněných a ohrožených druzích zvířat lze redukovat zvýšením povědomí potencionálních kupců, tedy široké veřejnosti. Všechny tyto aktivity spadají mezi jednotlivé cíle The Kukang Rescue Program.

Cíle The Kukang Rescue Program

The Kukang Rescue Program má 4 hlavní cíle. Jejich dosažením by mělo dojít k úspěšnému naplnění celkového záměru programu.

Redukovat obchod s tímto podle indonéské legislativy absolutně chráněným druhem chceme pomocí spolupráce na zabavování zvířat a jejich rehabilitací v záchranném centru. V neposlední řadě se zaměřujeme na vzdělávání a zvyšování povědomí o této problematice.

 1. Spolupráce s místními vládními agenturami na vymáhání zákonů na ochranu outloňů.

  S ohledem na to, že velké množství jedinců vyskytujících se na trzích, je odchyceno z volné přírody a vysoké měsíční fluktuace jsou patrné, nemůže být dopad trhů se zvířaty na životaschopnost divokých populací jiný než negativní. Zaznamenané případy nelegálního obchodu jsou oznámeny příslušným orgánům, které by měly podpořit zákaz těchto aktivit s následným zabavením nelegálně držených jedinců a jejich přesunem do záchranného a rehabilitačního centra The Kukang Rescue Program.

 2. Provoz záchranného a rehabilitačního centra pro zabavené outloně.

  V boji proti černému trhu se zvířaty je vždy nezbytné, aby bylo zajištěno záchranné a rehabilitační centrum pro volně žijící živočichy zabavené z tohoto nelegálního obchodu. Druhým cílem programu je proto provoz záchranného a rehabilitačního centra pro outloně zabavené na černém trhu se zvířaty, a tak i umožnění příslušným orgánům efektivně vymáhat dané zákony. Absence takového zařízení představuje pro příslušné orgány překážku při zabavování zvířat.

 3. Zvyšování povědomí o nelegálním obchodu se zvířaty a ochraně outloňů.

  Vzdělávání široké veřejnosti je jednou z nejdůležitějších strategií moderní ochrany přírody. Veřejné informační kampaně, osvětové a vzdělávací aktivity pod dohledem organizace jsou rozhodující pro budování pochopení dané problematiky a užitkového i estetického významu přírody širokou veřejností. Pokrok v ochraně přírody závisí na vývoji veřejného porozumění vztahům mezi druhy, životním prostředí a lidskými svébytnými přístupy a opatřeními. Osvěta a vzdělávání umožňuje širší náhled na problematiku ilegálního obchodování se zvířaty, ztráty životního prostředí a ochrany přírody všeobecně. V rámci programu probíhá vzdělávání a osvěta cílených místních komunit pomocí společenských událostí a přednášek o dané problematice. Bude také probíhat osvěta široké veřejnosti využíváním klecí s trvale handicapovanými jedinci ve vzdělávací části záchranného a rehabilitačního centra.

 4. Vybudování indonéského týmu, který bude řešit většinu ochranářských aktivit spojených s outloni.

  Cílem je vybudovat síť klíčových lidí, se kterými budou konzultována témata spojená s outloni a jejich ochranou. Této samo o sobě by mělo být velkým krokem ke zlepšení současné situace. Budeme zapojovat stále více a více místní obyvatel a vládu v činnostech spojených s ochranou outloňů. Cílem je vyškolit tyto lidi a vytvořit tak základní tým, který bude aktivně řešit většinu z ochranářských aktivit.

Stanovy spolku The Kukang Rescue Program, z.s.